RODO - Przedszkole Samorządowe w Zabierzowie Bocheńskim

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

RODO

Drogi
- rodzicu/opiekunie prawny dziecka
- osobo uprawniona do odbioru dziecka
 
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz danych Waszego dziecka
w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych informujemy, że:
 
1.      Administratorem Państwa danych osobowy oraz danych dziecka jest Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim, Zabierzów Bocheński 97, 32-007 Zabierzów Bocheński, 12 281 68 46, przedszkoleintzb@wp.pl.W jego imieniu zadania Administratora wypełnia Dyrektor. Wyznacza on cele przetwarzania danych i zapewnia środki do zapewnienia bezpiecznych warunków przetwarzania tych danych.
2.      Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych.Umożliwiamy Państwu z nim kontakt pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki. Wyjaśni on Państwu wszelkie wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej placówce.
3.      Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel.Naszym głównym celem przetwarzania jest realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
4.      Niezbędne dane pozyskujemy z formularzy rekrutacyjnych (zmiana celu przetwarzania),  oraz bezpośrednio od rodziców/ opiekunów prawnych dziecka/ucznia. W sporadycznych sytuacjach od innych instytucji (np. GOPS, Systemu Informacji Oświatowej (SIO), rejestru PESEL).
5.      Na posługiwanie się przekazanymi naszej placówce danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO[1]. W większości przypadków będziemy przetwarzać dane Państwa i Waszych dzieci, gdyż wymagają tego od nas przepisy prawa. Dla zainteresowanych osób przedstawiamy wykaz tych przepisów na końcu niniejszej informacji. By dobrze realizować nasze zadania mogą nam być potrzebne dane szersze niż przewidują to przepisy prawa. Wtedy będziemy przetwarzać je za Państwa zgodą.Dołożymy szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych dotyczących zdrowia i niepełnosprawności dziecka. Będziemy je przetwarzać tylko za Państwa zgodą, chyba, że takie dane będziemy musieli przetwarzać, aby zrealizować obowiązki wynikające z przepisów prawa (w interesie publicznym). Podobnie w interesie publicznym będziemy promować prace i osiągnięcia dzieci wewnątrz placówki (gabloty, spotkania, wewnętrzne konkursy itp.).
6.      Dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia. Dane przekażemy również do organu prowadzącego, by mógł realizować własne zadania wynikające z ww. przepisów prawa.Na podstawie umów i przepisów prawa otrzymujemy od niego również pomoc w realizacji naszych zadań. Dane osobowe musimy przekazać również do centralnego zbioru danych zwanego SIO. Jego administratorem jest minister do spraw oświaty i wychowania. Wpisujemy dane Państwa dzieci do SIO ponieważ jest to nasz obowiązek prawny. Państwa dane mogą też przetwarzać podmioty z nami współpracujące, z którymi zawrzemy specjalne umowy powierzenia. Dostawca oprogramowania do zarządzania jednostką: Wolters Kluwer Polska. S. A.
7.      Dane osobowe dzieci, rodziców i opiekunów prawnych będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Potem oddamy je do własnej składnicy akt i przechowamy przez okresy wymagane przez przepisy archiwalne. Po tych okresach zniszczymy je zachowując zasady bezpieczeństwa danych. Na końcu informacji przedstawiamy najważniejsze okresy przechowywania danych w składnicy akt.
8.      W większości przypadków przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji obowiązków prawnych. Wtedy podanie tych danych jest również Państwa obowiązkiem prawnym.
9.      Niektóre dane będziemy przetwarzać w interesie publicznym w oparciu o przepisy prawa (w tym dane o stanie zdrowia i niepełnosprawności). Możecie Państwo wnieść do nas sprzeciw na przetwarzanie danych w ten sposób.
10.  W przypadku danych, co do których wymagana jest Państwa zgoda, podanie tych danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może sprawić, że nie zrealizujemy celu przetwarzania służącego dobru dziecka. W dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, pamiętając, że nie będzie miało to wpływu na wcześniejsze przetwarzanie przez nas tych danych.
11.  Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, zawsze można je sprostować, jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy one się zmienią. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa, które musimy wypełnić lub też w interesie publicznym.
12.  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane Państwa i waszego dziecka, lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.
13.  Wszelkie decyzje w naszej placówce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka (nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne).Podobnie odbywa się to przy ocenianiu dziecka.
14.  Podstawowym aktem prawnym na podstawie, którego przetwarzamy dane osobowe jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 996). Bezpośrednio na podstawie tego aktu prawnego:
·         Prowadzimy zajęcia dodatkowe(w tym na podstawie umów);
·         Organizujemy dożywianie dzieci i prowadzimy rozliczanie płatności z tego tytułu (na podstawie art. 106 ww. ustawy w związku z delegacją zawartą w art. 52 ust. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2203)) oraz na podstawie Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Ponadto wykonujemy w szczególności następujące czynności przetwarzania na podstawie poniższych przepisów prawa:
·      Prowadzimy dokumentację realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646);
·      Organizujemy wycieczki w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r., poz. 1055);
·      Wydajemy zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2018 poz. 939 z późn. zm.);
·      Udzielamy pomocy psychologiczno–pedagogicznej na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591)
·      Prowadzimy ewidencję oświadczeń o nauce religii na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. 1992 nr 36 poz. 155 z późn. zm.);
·      Prowadzimy sprawy BHP dzieci oraz dokumentujemy ich wypadki na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 poz. 2140),
·      Wdrażamy procedury „Niebieskiej Karty” na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245);
·      Ewidencjonujemy i rozliczamy czas pobytu dziecka, naliczamy opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu na podstawie art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017  o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2203)
15.  Na podstawie zgód osób, których dane dotyczą lub ich opiekunów prawnych realizujemy w szczególności następujące czynności przetwarzania:
·         prowadzenie ewidencji osób uprawnionych do odbioru dziecka,
·         organizacja konkursów międzyprzedszkolnych przez placówkę,
·         dokumentowanie udziału dzieci w konkursach międzyprzedszkolnych,
·         dokumentowanie innych czynności wpływające na realizację celu głównego przetwarzania,
·         zbierania danych niezbędnych do realizacji czynności wskazanych w pkt. 14, ale wykraczających poza dane wskazane w przepisach prawa.
16.  W interesie publicznym realizujemy w szczególności następujące czynności przetwarzania:
·         udział dziecka w konkursach wewnętrznych,
·         promocja osiągnięć dzieci i ich prac w gablotach, podczas uroczystości itp.,
·         zapewnienie kontaktu z rodzicem (opiekunem prawnym), osobą uprawnioną do odbioru dziecka poprzez skrzynkę e-mail,
·         przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności;
17. Okresy przechowywania najważniejszych dokumentów w składnicy akt placówki:
·         teczki osobowe dzieci – czas pobytu w placówce,
·         księga wychowanków – 25 lat,
·         diagnoza gotowości szkolnej – 5 lat,
·         dzienniki zajęć – 5 lat,
·         Dokumentacja zewnętrznego i wewnętrznego nadzoru pedagogicznego – 25 lat,
·         Dokumentacja zajęć dodatkowych – 5 lat,
·         Dokumentacja zajęć i imprez obcych w przedszkolu lub poza przedszkolem – 5 lat,
·         Dokumentacja konkursów – 5 lat,
·         Dokumentacja wycieczek, wyjazdów  – 5 lat,
·         Dokumentacja wcześniejszego przyjęcia do przedszkola, odroczenia i zwolnienia z obowiązku przedszkolnego, nadzór nad realizacją obowiązku przedszkolnego -10 lat,
·         Dokumentacja przeniesienia w obrębie przedszkola – 5 lat
·         Dokumentacja dotycząca nagród i kar wychowanków – 5 lat,
·         Legitymacje przedszkolne, opinie, zaświadczenia – 5 lat,
·         Dokumentowanie pomocy materialnej dzieci – 5 lat,
·         Dokumentacja wypadków dzieci – 10 lat (analiz wypadków 25 lat)
·         Dokumentacja dowozu dzieci – 5 lat,
·         Dokumentacja ubezpieczenia dzieci – 10 lat,
·         Dokumentacja kontaktów z rodzicami – 10 lat,
·         Dokumentacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej -10 lat,
·         Dokumentacja organizacji imprez przedszkolnych – 10 lat,
·         Dokumentacja przebiegu imprez, uroczystości placówki – 25 lat,
·         monografie, kroniki – 25 lat,
·         rozliczenia księgowe (dożywianie, inne opłaty) – 5 lat
18. Najważniejsze podmioty i instytucje, którym jednostka przekazuje dane:
·         System Informacji Oświatowej (SIO) - Centrum Informatyczne Edukacji w Warszawie, adres: ul. Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa;
·         Gmina Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice
·         Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Bocheńska 26, 32-020 Niepołomice
·         Kuratorium Oświaty, Ujastek 1, 31-752 Kraków
·         Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Niepołomska 26c, 32-020 Wieliczka
·         I-Arkusz Wolters Kluwer, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
·         Dostawca usługi e-mail
·         Niepubliczna Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna „Empatia”, Wola Batorska 686, 32-007 Zabierzów Bocheński
·         Rejestracja Domen.pl Sp. z o.o. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa
·         I inne…
 
[1]Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


Klauzula RODO – rekrutacja
 W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach rekrutacyjnych o oraz przygotowania przyszłego pobytu dziecka w przedszkolu informujemy, iż:
1.      Administratorem Państwa danych osobowy oraz danych dziecka jest Przedszkole Samorządowe
 z oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim  (32-005 Zabierzów Bocheński 97);
tel: 12 2816846, e-mail: przedszkoleintzb@wp.pl. W jej imieniu zadania Administratora wypełnia Dyrektor. Wyznacza on cele przetwarzania danych i zapewnia środki do zapewnienia bezpiecznych warunków przetwarzania tych danych.
2.       Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych. Umożliwiamy Państwu z nim kontakt pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki. Wyjaśni on Państwu wszelkie wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej placówce.
3.       Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym celem przetwarzania jest rekrutacja dzieci do placówki oraz przygotowanie placówki na ich pobyt.
4.       Na posługiwanie się przekazanymi naszej placówce danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO[1] . W większości przypadków będziemy przetwarzać dane Państwa i Waszych dzieci, gdyż wymagają tego od nas przepisy prawa lub będą one nam potrzebne, by zrealizować zadania w interesie publicznym. Dla zainteresowanych osób przedstawiamy na końcu niniejszej informacji wykaz przepisów, na podstawie których zbieramy dane.
5.      Dołożymy szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych dotyczących zdrowia i niepełnosprawności dziecka (dzieci), rodziców i opiekunów prawnych. Będziemy je przetwarzać, gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie przepisów prawa. Tym interesem publicznym jest przeprowadzenie rekrutacji do naszej placówki i zapewnienie odpowiednich warunków pobytu dzieciom w niej po przyjęciu.
6.       Dane o wyrokach sądowych, które będą przedkładane przez Państwa na podstawie przepisów prawa lub w celu udokumentowania kryterium przyjęcia będzie przetwarzać bezpośrednio z RODO na podstawie art. 10 i Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – rozdział 6.
7.      Państwa dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia, w tym w szczególności może to być Komisja Rekrutacyjna. Dane przekażemy również do organu prowadzącego, tj. Gminy Niepołomice by mogła realizować własne zadania wynikające z przepisów prawa. Państwa dane mogą też przetwarzać podmioty z nami współpracujące, z którymi zawrzemy specjalne umowy powierzenia. Będzie to firma obsługujące rekrutacje elektroniczną: Jammik, Mikluszowice 3/3 32-708 Dziewin oraz działający na jej zlecenie podwykonawca dostarczający tzw. usługi chmurowe firma Rejestracja Domen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W związku z powyższym Administrator nie przewiduje transferu danych do tzw. państw trzecich według RODO.
8.       Dane osobowe dzieci, rodziców i opiekunów prawnych będziemy przetwarzać przez okres pobytu dziecka w placówce. Potem oddamy je do własnej składnicy akt i przechowamy przez okres 5 lat. Po tych okresach zniszczymy je zachowując zasady bezpieczeństwa danych. Dane osób nieprzyjętych przechowamy przez rok, chyba, że na rozstrzygniecie Dyrektora zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostanie zakończone prawomocnym wyrokiem przed upływem tego roku. Następnie te dane również zarchiwizujemy na podanych wyżej zasadach.
9.      W większości przypadków przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji obowiązków prawnych. Wtedy podanie tych danych jest również Państwa obowiązkiem prawnym (dane formularza wniosku, obowiązkowe załączniki). Podanie danych i przedłożenie załączników w celu ewentualnego udokumentowania spełnienia kryterium ustawowego i kryterium organu prowadzącego jest dobrowolne, ale nie podanie tych danych będzie oznaczać brak punktów mających wpływ na ranking przyjęć. Podanie danych w celu zapewnienia dziecku podczas przyszłego pobytu w placówce odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych jest w pełni dobrowolne i rodzic (opiekun prawny) sam wskazuje uznane za istotne informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. Miejsce w formularzu na podanie informacji o stanie zdrowia, alergiach, itp. są jedynie naszymi sugestiami w tym zakresie. Niepodanie tych danych może sprawić jednak, że nie przygotujemy placówki do pobytu dziecka.
10.   Alfabetyczne listy z kandydatami przyjętymi i nieprzyjętymi wywiesimy w widocznym miejscu w placówce. Prawo nie przewiduje innej formy prezentacji wyników, w tym poprzez Internet.
11.   Niektóre dane będziemy przetwarzać w interesie publicznym w oparciu o przepisy prawa (w tym dane o stanie zdrowia i niepełnosprawności). Możecie Państwo wnieść do nas sprzeciw na przetwarzanie danych w ten sposób.
12.   Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, zawsze można je sprostować, jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy one się zmienią. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa, które musimy wypełnić lub też w interesie publicznym.
13.   Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane Państwa i waszego dziecka, lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.
14.   Wszelkie decyzje w naszej placówce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka (nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne). Podobnie odbywa się to przy ocenianiu osób.
15.   Podstawowym aktem prawnym na podstawie, którego przetwarzamy dane osobowe jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Rozdział 6: Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek
16.  Bezpośrednio na podstawie tego aktu prawnego:
·         zbieramy deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na podstawie art. 153 pkt. 2 ww. Ustawy,
·          prowadzimy nabór wniosków kandydatów wraz z załącznikami do przedszkola na podstawie art. 149 i 150 ww. ustawy,
·         zbierzemy dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium ustawowego przyjęć, o którym mowa w art. 131 pkt. 2 oraz art. 150 ww. ustawy,
·          zbierzemy dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium organu prowadzącego, o którym mowa w art. 131 pkt. 4, art. 150 ww. ustawy, a także zawartych w Uchwale nr XXVII/387/2017 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice,
·         Upublicznimy wyniki rekrutacji zgodnie z art. 158 ww. ustawy.
·         Będziemy przechowywać zebrane dane zgodnie z art. 160 ww. ustawy.
·         Zbierzemy istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka na etapie rekrutacji w celu realizacji ważnego interesu publicznego, którym jest zapewnienie odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych dziecku podczas przyszłego pobytu w placówce. Zezwala nam na to art. 155 ww. ustawy.
Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów dokonamy przeliczenia punktów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zorganizujemy pracę (w tym przetwarzanie danych) Komisji Rekrutacyjnej


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)Drogi
- rodzicu/opiekunie prawny dziecka
- osobo uprawniona do odbioru dziecka
- absolwencie, uczestniku wydarzeń w naszej placówce
 
W związku z przetwarzaniem Państwa wizerunku oraz wizerunku dzieci informujemy, że:
 
1.      Administratorem Państwa danych osobowy oraz danych dziecka jest Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim, Zabierzów Bocheński 97, 32-007 Zabierzów Bocheński, 12 281 68 46, przedszkoleintzb@wp.pl. W jego imieniu zadania Administratora wypełnia Dyrektor. Wyznacza on cele przetwarzania danych i zapewnia środki do zapewnienia bezpiecznych warunków przetwarzania tych danych.
2.      Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych.Umożliwiamy Państwu z nim kontakt pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki. Wyjaśni on Państwu wszelkie wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej placówce.
3.      Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel.Naszym głównym celem przetwarzania jest promocja jednostki.
4.      Na posługiwanie się przekazanymi naszej placówce danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO[1]. W większości przypadków będziemy przetwarzać wizerunki Państwa i Waszych dzieci za Państwa zgodą. Jedynie Państwa wizerunki upublicznione przed wejściem RODO, tworzące wartość historyczną w naszych pamiątkowych publikacjach, gablotach jednostki i kronice jednostki będziemy przetwarzać w interesie publicznym.
5.      Państwa dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia. Państwa dane mogą też przetwarzać podmioty z nami współpracujące, z którymi zawrzemy specjalne umowy powierzenia. Będzie to na przykład dostawca hostingu strony internetowej - firma: Rejestracja Domen.pl Sp. z o.o., prasa lokalna w tym Gazeta Niepołomicka.
6.      Zebrane dane będą przechowywane przez placówkę przez okres uczęszczania dziecka do placówki, na stronie internetowej przez okres funkcjonowania tej strony. Natomiast dane opublikowane w mediach przez okres oddziaływania poszczególnych informacji medialnych. Dane w gablotach jednostki, kronice jednostki, publikacjach pamiątkowych przez okres oddziaływania medium, a następnie w celach archiwalnych zgodnie z przepisami prawa.
7.      Możecie Państwo wnieść do nas sprzeciw na przetwarzanie wizerunku w interesie publicznym.
8.      W przypadku danych, co do których wymagana jest Państwa zgoda, podanie tych danych jest dobrowolne. Ich nie podanie nie stwarza negatywnych konsekwencji dla Państwa. W dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, pamiętając, że nie będzie miało to wpływu na wcześniejsze przetwarzanie przez nas tych danych.
9.      Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, zawsze można je sprostować. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa, które musimy wypełnić lub też w interesie publicznym.
10.  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane Państwa i waszego dziecka, lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.
11.  Wszelkie decyzje w naszej placówce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka (nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne).Podobnie odbywa się to przy ocenianiu osób.
 


[1]Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 
Informacja dla osób trzecich: kontrahenta, osoby wyznaczonej do kontaktu przez kontrahentów i instytucje,składającego skargę lub wniosek, osoby wykonującej czynności kontrolne w jednostce.
1.       Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim, Zabierzów Bocheński 97, 32-007 Zabierzów Bocheński, 12 281 68 46, przedszkoleintzb@wp.pl. W jego imieniu zadania Administratora wypełnia Dyrektor. Wyznacza on cele przetwarzania danych i zapewnia środki do zapewnienia bezpiecznych warunków przetwarzania tych danych.
2.       Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych. Umożliwiamy Państwu z nim kontakt pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki. Wyjaśni on Państwu wszelkie wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej placówce.
3.       Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel oraz zezwalają nam na to przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO[1].
4.       Naszym głównym celem jest realizacja zawartej z Panią/Panem umowy, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) poprzez:
·      zakup towarów i usług,
·      wykonywanie działań związanych z realizacją umów oraz czynności przed ich zawarciem,
·      obsługę zapytań poprzez naszą skrzynkę e-mail,
·      rozliczenia księgowe,
·      wnoszenie reklamacji.
5.       Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe również, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO) w celu:
·      regulacji płatności (rachunek, faktura) na podstawie działu XI i XII Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
·      prowadzenie ewidencji księgowej na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
·      Obsługi skarg i wniosków na podstawie dział VIII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
6.       Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe do realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f. RODO), którymi są:
·      zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”), w przypadku korzystania przez Panią/Pana z naszych stron i komunikatorów internetowych mediów społecznościowych,
·      przetwarzanie danych osób wskazanych do kontaktu przez kontrahenta lub go reprezentujących w celu zapewnienia realizacji umów i świadczenia usług, obsługi administracyjnej tych procesów oraz ewentualne dochodzenie roszczeń, prowadzenie postępowań sądowych i windykacyjnych,
·      przetwarzanie danych osobowych zawartych w e-mailach jednostki w celu zapewnienia komunikacji z kontrahentem, osobami wyznaczonymi do kontaktu przez kontrahenta i zapewnienia bezpieczeństwa usługi oraz innymi osobami i instytucjami kontaktującymi się z nami w ten sposób,
7.       Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe do realizacji celów realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e. RODO), którym jest:
·      dochodzenia należności,
·      prowadzenia postępowań sądowych,
·      przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności;
·      przetwarzanie danych osób kontrolujących jednostkę zawartych w dokumentacji kontroli oraz w audytach,
8.       W przypadku prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dane będziemy przetwarzać
·         przy realizacji procedury o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Dodatkowo dane wrażliwe (jeśli będą niezbędne do realizacji zamówienia) na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), a informacje o wyrokach sądowych na podstawie art. 10 RODO,
·         przy realizacji procedury o udzielenie zamówienia publicznego o wartości pow. 30 tys., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit c oraz   Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dodatkowo dane wrażliwe (jeśli będą wymagane w zamówieniu na podstawie ww. ustawy), w interesie publicznym na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g. RODO oraz informacje o wyrokach sądowych na podstawie art. 10 RODO.
9.       Rozpatrzymy Pani/Pana sprzeciw wobec danych, które przetwarzamy w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą jednostkę oraz w interesie publicznym.
10.   Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
11.   Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia.Pana/Pani dane mogą też przetwarzać podmioty z nami współpracujące, z którymi zawrzemy specjalne umowy powierzenia. Przekażemy też Pani/Pana dane instytucjom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Wykaz uprawnionych podmiotów i instytucji przedstawiamy na końcu informacji.
12.   Pani/Pana dane osobowe, jako strony umowy, osoby reprezentującej kontrahenta lub w jego imieniu wyznaczonej do kontaktu będziemy przetwarzać przez okres realizacji umowy (świadczenia usługi), a po tym okresie przez 10 lat. W przypadku dochodzenia roszczeń lub postępowania sądowego przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a następnie w celach archiwalnych przez okres 10 lat, od daty wykonania prawomocnego orzeczenia lub umorzenia sprawy  o udzielenie zamówień publicznych przez 4 lata. Skargi, wnioski, dokumenty kontroli uprawnionych podmiotów i audyty przez 25 lat.
13.   Podanie Pani/Pana danych do realizacji umowy jest obowiązkiem umownym. Ich brak może być dla nas przeszkodą uniemożliwiającą realizację usługi, podanie danych na podstawie przepisów prawa oraz w interesie publicznym wskazanym w przepisach prawa jest obowiązkiem ustawowym.W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, ale może uniemożliwiać realizację celów przetwarzania.
14.   Umożliwiamy Pani/Panu dostęp do danych osobowych, zawsze można je sprostować jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy zmienią się. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie żądać Państwo usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa.
15.   Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO, Stawki 2, 00-193 Warszawa).Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając te danie lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.
16.   Wszelkie decyzje w naszej jednostce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka i nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne. Również w ten sposób bez udziału człowieka na podstawie zebranych danych osobowych nie oceniamy osób.
17.   Wykaz uprawnionych podmiotów i instytucji, odbiorców danych osobowych:
·         Dostawca usługi e-mail
·         Gmina Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice
·         Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Bocheńska 26, 32-020 Niepołomice
·         Kuratorium Oświaty, Ujastek 1, 31-752 Kraków
·         I-Arkusz Wolters Kluwer Polska, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
·         I-Przedszkole Wolters Kluwer Polska, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
·         OHIRKO.pl ul. Skośna 12, 30-383 Kraków
·         INTER – RISK TU.S.A., Centrum Ubezpieczeń  Zabierzów Bocheński 53, 32-007 Zabierzów Bocheński
·         Inne jednostki sprawdzające
 
 


[1]Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego